Het thema van deze bijeenkomst was HAZOP.

Door de overheid is een maximum vastgesteld aan het risico waaraan haar burgers mogen worden blootgesteld. Dat risico wordt berekend en getoetst aan een norm voor acceptabel risico, namelijk het plaatsgebonden risico (10-6/jr.).

Vreemd genoeg bestaat er voor arbeidsveiligheid geen norm voor het risico van het (acuut) vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Toch worden er risicoanalyses uitgevoerd door bedrijven volgens een eigen methodiek en norm.

Bedrijven gaan verschillend om met de eisen die zijn gesteld aan eventuele maatregelen voor risicoreductie in het ALARP-gebied. We zouden moeten streven naar een gestandaardiseerde, Normatieve Risicoanalyse Methodiek, inclusief norm voor arbeidsveiligheid in het belang van de veiligheid van werknemers en omgeving.

Chris Pietersen (Safety Solutions Consultants) heeft als internationaal expert op het gebied van risicoanalyses en ongevalsanalyses (onder andere Bhopal, Mexico City) en Senior onderzoeker bij de Onderszoeksraad voor Veiligheid zijn visie en kennis met ons over het realiseren van een eenduidige Normatieve Risicoanalyse Methodiek gedeeld. Tevens stond hij stil bij de wijze waarop de overheid en de Onderzoeksraad voor Veiligheid kijkt naar de door bedrijven gehanteerde onderzoekmethoden in het geval van incidenten.