Het thema van deze bijeenkomst is Ontwikkelingen van de risicomatrix.

Brzo-bedrijven maken bij het beoordelen van de risico’s en het nemen van maatregelen gebruik van een risicomatrix. De uitwerking van deze risicomatrix en de wijze waarop deze matrix dient te worden gebruikt is vastgelegd in het Veiligheidsbeheerssysteem.

Er bestaat een grote diversiteit aan risicomatrices welke toegepast worden binnen de verschillende Brzo-bedrijven. De meeste risicomatrices hebben een méér kwalitatief karakter, terwijl vanuit de overheid (Brzo handhavingsteams) gevraagd wordt naar méér kwantificering.

Tijdens deze bijeenkomst willen we met name de verschillende risicomatrices, zoals deze door u worden toegepast bespreken en de verwachte ontwikkelingen die nu zichtbaar zijn omtrent de risicomatrix. Tevens biedt het de mogelijkheid om elkaars ervaringen op dit specifieke onderwerp te delen, waaronder het gebruik van de risicomatrices (kan voor een ieder verschillend zijn) en de ervaringen tijdens de Brzo-inspecties en de visies van de inspectieteams ten aanzien van de gehanteerde methodiek.

Om ons hiertoe in te leiden zal voorafgaand Ype Wijnia, Asset Resolutions & Processing Risk, zijn visie omtrent de risicomatrix met ons delen. Dit vanuit het speelveld en ervaringen op het gebied van riskmanagement en assetmanagement, alwaar hij de valkuilen van de risicomatrix nader toelicht.